Geriausių VU sportininkų ir komandų rinkimo nuostatai

 
1. Tikslas:
1.1. Išaiškinti metų geriausius Vilniaus universiteto bendruomenės sportininkus ir komandas.
 
2. Laikas:
2.1. Visi universiteto bendruomenės nariai kasmet pagal SSC paskelbtus terminus (bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d.) pateikia savo siūlomų sportininkų ir komandų sąrašus Sveikatos ir sporto centrui.
 
3. Vertinimo kriterijai:
3.1. Dalyvavimas ir pasiekti rezultatai pasaulio, Europos, šalies čempionatuose bei kitose tarptautinėse ir šalies varžybose.
3.2. Rezultatai turi būti pasiekti per kalendorinius metus nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 1 d., pirmakursiams - už kalendorinius metus nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.
3.3. Vertinami tik Sveikatos ir sporto centrui pateikti studentų sportiniai pasiekimai.
 
4. Dešimtuko ir komandų išaiškinimas:
4.1. Studentų užimama vieta dešimtuko ir geriausių komandų sąraše nustatoma pagal atitikimą vertinimo kriterijams. Dešimtuko ir komandų sąrašai tvirtinami visuotiniame SSC pedagoginio-mokslinio personalo susirinkime.
4.2. Po dešimtuko ir komandų sąrašo patvirtinimo atsiradus aukštesniems sportiniams laimėjimams, iškovotiems po siūlymų teikimo termino pabaigos iki kalendorinių metų pabaigos, sąrašas koreguojamas 4.1. punkte nurodyta tvarka.
 
5. Apdovanojimas:
5.1. Metų geriausių Vilniaus universiteto sportininkų dešimtukas ir komandos iškilmingai apdovanojami atminimo dovanomis.