Sveikatos ir sporto centro taryba

Tarybos narių sąrašas

Direktorė, doc. dr. Ramunė Žilinskienė

Doc. dr. Jūratė Armonienė

Doc. dr. Laima Galkutė

Doc. dr. Laimutė Samsonienė

Lekt. Teresė Gritėnienė

Doc. dr. Antanas Smetona (Filologijos fakulteto dekanas)

Gintarė Vaikšnoraitė (studentų atstovas)

Tarybos darbo reglamentas

Reglamentas patvirtintas Tarybos posėdžio sprendimu 2008-12-10 (protokolo Nr. 08/12/10).

Vadovaujantis Vilniaus universiteto statuto 15, 16, 17 straipsniais bei Sveikatos ir sporto centro nuostatais, Sveikatos ir sporto centro taryba (toliau – Taryba) patvirtina tokį savo veiklos darbo reglamentą:

1. Tarybos darbo vieta ir veiklos forma 

1.1. Vykdydama Universiteto statute bei Sveikatos ir sporto centro nuostatuose nurodytas funkcijas, Taryba dirba posėdžiuose ir svarstomais klausimais priima sprendimus.

1.2. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

1.3. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą, pagal iš anksto patvirtintą darbo planą.

2. Tarybos sprendimai 

2.1. Posėdžio nutarimai priimami bendru sutarimu, slaptu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma ir yra privalomi visiems Centro darbuotojams ir studentams.

2.2. Centro Tarybos posėdžius šaukia, rengia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas. Apie posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki posėdžio datos. Kartu su pranešimu apie posėdį Tarybos nariams išsiunčiama darbotvarkė ir siūlomų dokumentų projektai. Papildomi klausimai į darbotvarkę posėdžio metu gali būti įtraukti tik Tarybos narių sprendimu. 

2.3. Posėdžiams vadovauja Tarybos pirmininkas, jo nesant - iš Tarybos narių išrinktas posėdžio pirmininkas.

2.4. Neeiliniai posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, SSC direktoriaus  arba ne mažiau kaip pusės Tarybos narių reikalavimu. Siūlyme nurodoma, kokiu klausimu posėdis šaukiamas.

2.5. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų posėdyje balsų dauguma ir įsigalioja nuo jų priėmimo datos.

3. Tarybos funkcijos 

3.1. Tvirtina savo darbo reglamentą.

3.2. Renka Tarybos pirmininką (pirmininku negali būti renkamas Centro direktorius), sekretorių ir juos atšaukia.

3.3. Svarsto ir daro sprendimus studentų ugdymo klausimais.

3.4. Svarsto ir daro sprendimus dėl pedagoginės, mokslinės ir sporto veiklos formų ir metodų.

3.4. Svarsto, derina ir pateikia tvirtinti Studijų komitetui studijų programas.

3.5. Svarsto ir pateikia Rektoriui tvirtinti Centro pajamų ir išlaidų sąmatas.

3.6. Teikia Senatui pasiūlymus dėl svarstytinų VU SSC  reikalų.

3.7. Svarsto ir tvirtina Centro raidos planus.

3.8. Svarsto ir tvirtina Centro direktoriaus kasmetines ataskaitas.

3.9. Siūlo Senatui suteikti mokslinius ir kt. vardus.

3.10. Svarsto ir sprendžia kitus su Centro veikla susijusius klausimus.

Tarybos sudėtis 

Tarybą sudaro septyni nariai: keturis narius (ne mažiau nei tris turinčius mokslo laipsnį) ketverių metų laikotarpiui iš Centro pedagoginio ir mokslo personalo renka visuotinis Centro pedagoginio ir mokslo darbuotojų susirinkimas.

Kiti trys nariai yra:

einamųjų studijų metų  Tarpfakultetines rektoriaus taurės varžybas kuruojančio fakulteto dekanas;

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės deleguotas atstovas;

Centro direktorius (yra Tarybos narys pagal pareigas).

Tarybos darbo kadencija – ketveri metai.

Taryba 

Sveikatos ir sporto centro taryba yra aukščiausias Centro savivaldos organas, kurio sprendimai privalomi visam Centro personalui.